Kontakt

Zostaw nam wiadomość

  • Telefon 509-165-377
  • E-mail wiolettasienkiewicz@onet.eu
  • Gdzie jesteśmy Bydgoska 62/2, Toruń

Aktualności

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie: Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1020); Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. (Dz.U.2016.1823); Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2016.2158). Zostaną zmienione: Prawo energetyczne. (Dz.U.2012.1059 t.j.); Prawa konsumenta. (Dz.U.2014.827); Wymagania istotne dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2015.1138).

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie: Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (Dz.U.2016.2073); Zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.2103); Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. (Dz.U.2016.2072). Utracą moc: Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania. (Dz.U.2003.152.1494); Szczegółowy zakres i tryb uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.2013.1551); Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz.U.2016.1493); Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie: Utworzenie formacji obrony cywilnej. (Dz.U.2016.1886); Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz.U.2016.1873); Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz.U.2016.1875). Utracą moc: Utworzenie formacji obrony cywilnej. (Dz.U.2008.3.11); Wskazanie wystaw publicznych

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie: Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. (Dz.U.2016.1330) Zmiana ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U.2016.1334) Informacja udzielana zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz.U.2016.1754)

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

W życie wejdą: Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U.2016.1655). Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. (Dz.U.2016.1747). Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie: Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1336). Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz.U.2016.1455). Zmiana rozporządzenia sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U.2016.1584). Utracą moc: Sposób

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Wejdą w życie: Zmiana rozporządzenia sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U.2016.1584) Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U.2016.1657) Wysokość środków finansowych w 2016 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U.2016.1658) Utracą moc: Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U.2016.1609) Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601) Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. (Dz.U.2016.1603)

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

Zmienione zostaną następujące akty prawne: Prawo zamówień publicznych. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zobacz więcej

Postępowanie spadkowe

Jak sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Jakie dokumenty złożyć w sądzie? Na czym polega dział spadku? Kiedy i gdzie go przeprowadzić? Poniżej link do audycji, odpowiadającej na powyższe pytania. http://www.toruntv.pl/movie/show?id=9795

Zobacz więcej