Author Archives: wioletta

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1020);
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. (Dz.U.2016.1823);
Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2016.2158).

Zostaną zmienione:

Prawo energetyczne. (Dz.U.2012.1059 t.j.);
Prawa konsumenta. (Dz.U.2014.827);
Wymagania istotne dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2015.1138).

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (Dz.U.2016.2073);
Zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.2103);
Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. (Dz.U.2016.2072).

Utracą moc:
Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania. (Dz.U.2003.152.1494);
Szczegółowy zakres i tryb uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. (Dz.U.2003.211.2051);
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. (Dz.U.2003.229.2282).

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie
Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.2013.1551);
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz.U.2016.1493);
Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1954).

Utracą moc
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby. (M.P.2011.52.561);
Koncesja na roboty budowlane lub usługi. (Dz.U.2015.113);
Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.2013.1551).

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Utworzenie formacji obrony cywilnej. (Dz.U.2016.1886);
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz.U.2016.1873);
Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz.U.2016.1875).

Utracą moc:
Utworzenie formacji obrony cywilnej. (Dz.U.2008.3.11);
Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. (M.P.2016.775).

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. (Dz.U.2016.1330)
Zmiana ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U.2016.1334)
Informacja udzielana zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz.U.2016.1754)

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

W życie wejdą: Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U.2016.1655).
Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. (Dz.U.2016.1747).
Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności. (Dz.U.2016.1748).

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1336).
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz.U.2016.1455).
Zmiana rozporządzenia sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U.2016.1584).

Utracą moc:
Sposób i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.2007.230.1695).
Maksymalne wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. (Dz.U.2010.163.1101).
Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. (Dz.U.2012.1003).

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Zmiana rozporządzenia sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U.2016.1584)
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U.2016.1657)
Wysokość środków finansowych w 2016 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U.2016.1658)
Utracą moc:
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. (Dz.U.2016.1051)
Szczegółowe warunki pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. (Dz.U.2009.213.1656)
Wykaz spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. (Dz.U.2011.161.974)

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U.2016.1609)
Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601)
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. (Dz.U.2016.1603)

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Zmienione zostaną następujące akty prawne: Prawo zamówień publicznych.
Księgi wieczyste i hipoteka.
Kodeks postępowania administracyjnego.