Rozwody

Problematyka postępowania rozwodowego jest coraz częściej występującym zagadnieniem z zakresu prawa rodzinnego. Fakt zwiększającej się stale liczby małżeństw, które decydują się na zakończenie w ten sposób swojego związku, sprawia, że postępowania takie dominują pozostałe procesy w wydziałach cywilnych sądów okręgowych. Stopień skomplikowania prowadzenia sprawy rozwodowej zależy od wielu czynników, ponieważ sąd rozstrzyga nie tylko o ustaniu związku, ale także o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, wysokości alimentów, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to zwłoki w orzekaniu.

Przesłanki rozwodu:

Aby sąd mógł orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, niezbędne jest wykazanie na sprawie rozwodowej, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, iż ustać muszą wszelkie więzi, łączące dawniej strony postępowania, a mianowicie więź fizyczna, ekonomiczna oraz emocjonalna; przy czym nie może to być jedynie przejściowy kryzys związku, ale sytuacja, która pozwala na uznanie, iż nie ma widoków na uratowanie małżeństwa.

Zwrócić jednak należy uwagę, że nawet jeśli spełnione zostaną wszystkie powyższe okoliczności, które uzasadniają rozwiązanie małżeństwa, sąd nie wyda wyroku rozwodowego, kiedy wystąpią przesłanki negatywne, opisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przede wszystkim przeszkodą taką jest dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli okaże się zatem, że rozwód rodziców pociągałby negatywne skutki emocjonalne dla dzieci, sąd oddali pozew o rozwód, alimenty i podział majątku. Ocena taka dokonywana jest po przeprowadzeniu badań przez biegłych psychologów, a także po wysłuchaniu małoletniego przez sąd, jeśli dziecko jest w takim wieku, że potrafi rozsądnie wyrazić swoje oczekiwania. Prawo rodzinne jednoznacznie określa możliwość pozwu o rozwód i alimenty.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne także wtedy, gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Klauzula ta jest niedookreślona i w każdym konkretnym przypadku sąd wnikliwie bada, czy sytuacja powyższa ma miejsce. Dlatego też nie sposób przytoczyć zamknięty katalog zdarzeń, czy okoliczności, kiedy wskazany przepis będzie miał zastosowanie. Przykładem może być nieuleczalna choroba jednego z małżonków, który wymaga pomocy i opieki, wobec czego orzeczenie rozwodu stanowiłoby dla niego ogromną krzywdę.

Kolejną negatywną przesłanką rozwodu, z której strony nie zawsze zdają sobie sprawę, jest sytuacja, kiedy to rozwodu domaga się małżonek, ponoszący wyłączną winę w rozpadzie związku. Wówczas do orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa potrzebna jest zgoda drugiej strony. W przeciwnym razie sąd oddali pozew, chyba że stwierdzi, iż odmowa zgody w danym przypadku jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Również ta okoliczność podlega każdorazowo badaniu przez skład orzekający.