Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie
Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.2013.1551);
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz.U.2016.1493);
Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1954).

Utracą moc
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby. (M.P.2011.52.561);
Koncesja na roboty budowlane lub usługi. (Dz.U.2015.113);
Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.2013.1551).

Leave a Reply